Vurdering og godkjenning

Du kan søke om opptak til utdanning på bakgrunn av realkompetanse hvis du ikke har den utdanningen som ellers trengs for å kunne søke. Realkompetansen din vil bli vurdert opp mot opptakskravene til den aktuelle utdanningen. Du kan også få et kortere studie på grunn av den realkompetansen du har, hvis du fyller kompetansekravene i hele eller deler av utdanningen. Det er forskjellige regler for hvem som kan søke om realkompetansevurdering og hvor du kan henvende deg.

Du har rett til gratis videregående opplæring dersom du er over 25 år og ikke har fullført denne utdanningen fra før. Det er utdanningsavdelingen i fylket du bor i som er ansvarlig for å gi denne opplæringen. I mange fylker kan du søke om dette via vigo.no. Er du voksen og ikke har denne retten, kan du henvises gjennom kommunen eller gjennom NAV. I Norge har alle med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring, rett til å bli realkompetanse-vurdert.

Fagskoler, universiteter og høgskoler

Er du 19 år eller eldre, kan realkompetanse gi opptak til fagskole. Da vil den kompetansen du har måles opp mot de kriteriene skolen har for opptak. For å søke om realkompetansevurdering kan du ta kontakt med den fagskolen du ønsker å ta din utdanning hos. Du finner informasjon om opptak og oversikt over alle offentlige fagskoler hos Nasjonalt opptakskontor for fagskoler. Mange fylker har også karrieresentre som kan bidra med generell informasjon og karriereveiledning.

For alle som er over 25 år kan realkompetansevurdering gi opptak til universitet og høgskoler hvis du ikke har formell kompetanse fra før. De ulike skolene har egne regler for hva som skal til for å komme inn på deres studier. Du krysser av for realkompetanse når du søker innen 1. mars, og vil motta et følgeskjema som skal fylles ut og returneres sammen med dokumentasjon på kompetansen. Du kan ikke søke om realkompetanse dersom du allerede er kvalifisert til studiet.

Vurdering av realkompetanse

Ved en realkompetansevurdering vil du bli spurt om å dokumentere dine kunnskaper og ferdigheter på best mulig måte, gjennom beskrivelser og dokumentasjon, som for eksempel CV, attester, kurs- og eksamensbevis, samlemapper eller arbeidsprøver. Når vurderingen er gjort, får du dokumentasjon på resultatet, for eksempel kompetansebevis fra videregående opplæring eller en skriftlig godkjenning av opptak eller fritak i høyere utdanning. Dette dokumenterer den kunnskapen den voksne har og kan brukes til å søke både jobb og videre utdanning.

Definisjonen på realkompetanse er at det er summen av all den kunnskapen du har samlet deg gjennom arbeid, fritid, utdanning og lignende. Den bygger på tanken om at læring skjer i mange forskjellige sammenhenger, og innebærer dermed at det er mulig å skaffe seg kompetanse som er likeverdig og på samme nivå som kompetanse som er oppnådd innenfor utdanningssystemet. Dette gjelder all type kunnskap og erfaring, og innebærer med andre ord alt du kan.

Fag- og svennebrev

Dersom du har utenlandsk fag- eller svennebrev og ønsker en vurdering av kompetansen din, må du være folkeregistrert i Norge. Du henvender deg til det fylket du enten bor i eller jobber i. Denne kompetansen er på videregående skoles nivå i Norge, og de fleste fylker utfører vurdering av denne type kompetanse fra utlandet. Har du fullført utenlandsk fag- eller svennebrev kan du få tilbud om realkompetansevurdering og eventuell videre opplæring for å skaffe deg norsk fagbrev.

Hvis utdanningen din ikke er godt nok dokumentert, eller ikke vurderes å være på nivå med norsk fagbrev, er det mulig for deg å benytte deg av tilbudet om realkompetansevurdering. På den måten kan også de med lang erfaring og kompetanse få denne godskrevet og innpasset i en avkortet og tilpasset opplæring med siktemål å skaffe seg fag- eller svennebrev. Du kan få mer informasjon angående dette ved å henvende deg til fylket du tilhører.

Autorisasjon

I de fleste yrker med fag- eller svennebrev er det opp til arbeidsgiver å bestemme om den erfaringen du har fra utlandet er nok for å utføre den jobben du søker. Men noen yrker er lovregulerte, og dette gjelder også enkelte yrker med fag- eller svennebrev. Skal du utøve disse yrkene i Norge, kan du søke om norsk autorisasjon. Autorisasjon eller godkjenning får du fra det godkjenningskontoret som har ansvaret for det yrket du søker godkjenning innen.

Videre informasjon

I Bransjelisten kan du finne en oversikt over de aller fleste lovregulerte yrker i Norge. I de fleste yrker er det ikke nødvendig med autorisasjon eller godkjenning før du begynner å jobbe. Hvis du ikke finner ditt yrke i Bransjelisten, betyr det at du mest sannsynlig ikke trenger autorisasjon eller godkjenning for å begynne å jobbe. I Yrkeslisten finner du oversikt over hvor du skal henvende deg for å søke om autorisasjon eller godkjenning.

Leave a Comment