Registreringsordningen for EU/EØS-borgere

Alle EU/EØS-borgere kan når som helst komme til Norge, men ved opphold som varer lenger enn tre måneder er det et krav om at du må registrere deg hos politiet. Du kan starte med å jobbe umiddelbart, men du må senest tre måneder etter ankomst ha registrert deg som arbeidstaker gjennom EU/EØS-borger som jobber i Norge. Dette er helt gratis å gjennomføre, og om du fyller kravene vil du få et registreringsbevis fra politiet. Dette er ikke bevis på oppholdstillatelse, men er et dokument som beviser at du er registrert hos politiet. Du skal kun registrere deg én gang, uavhengig av hvor lenge du skal oppholde deg i Norge. Oppholder du deg lenger enn tre måneder uten å registrere deg, risikerer du en bot. Du vil også få et norsk identitetsnummer og skattekort etter registreringen.

  • Registrer deg hos politiet som EU/EØS-borger som jobber i Norge
  • Må registrere deg innen tre måneder
  • Prosessen er gratis
  • Må kun gjøres én gang uavhengig av hvor lenge du skal bo i Norge
  • Du vil få norsk identitetsnummer og skattekort

Rettigheter og plikter

For å kunne registrere deg må du ha en jobb, og ved registreringen må du framlegge dokumentasjon på at du fyller kriteriene for akkurat dette. For at du skal få registrere deg må du fylle en del kriterier, blant annet at det må være et reelt arbeidsforhold der arbeidsgiver bestemmer dine arbeidsoppgaver. Arbeidsforholdet må også være av et vist forhold, og her blir hvert enkelt tilfelle vurdert individuelt. Sentralt i en slik vurdering vil blant annet arbeidstid, lønnsbetingelser og andre forhold bli lagt vekt på. Det er også viktig å huske at det er arbeidsforholdet og ikke kontrakten som blir vurdert. Registreringen blir gjennomført hos politiet eller hos et servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Slike senter finnes i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Kirkenes.

Du kan fritt bytte jobb eller ha flere arbeidsgivere etter registreringen. Familien din kan også være med, men det er et krav at også denne blir registrert. Etter fem år kan du søke varig oppholdstillatelse i Norge om du ønsker dette. Hele tiden du oppholder deg i Norge må du tilhøre en av kategoriene arbeidstaker, student, familiemedlem av en EU/EØS-borger, person med egne midler, ansatt i et utenlandsk firma/tjenesteytelser eller selvstendig næringsdrivende, for å fortsatt kunne være lovlig her i landet. Etter å ha oppholdt deg i Norge sammenhengende i fem år – som en grunnregel – kan du søke om varig oppholdstillatelse. Oppholdstiden blir regnet fra du søkte din første oppholdstillatelse eller etter at du registrerte deg første gang hos politiet. Du kan ikke ha oppholdt deg utenlands mer enn seks måneder i løpet av ett år.

Søknadsportalen

For EU/EØS-borgere som ikke har registrert seg, kan arbeidsgiver være behjelpelig med å legge inn informasjon hos søknadsportalen. Det er arbeidstaker selv som må søke, men du kan motta hjelp fra arbeidsgiver til å sende inn/fylle ut informasjon her og bestille time hos politiet. Arbeidstaker plikter selv å møte opp hos politiet til avtalt time, og på søknadsportalen kan du registrere blant annet søknadsskjema for besøksvisum, oppholdstillatelse, reisedokument eller eventuelt et norsk statsborgerskap. Etter registrering her må du huske å bestille time hos politiet for å framlegge all dokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden din. Ved levering av dokumentasjon så møter du opp til avtalt tid, leverer den nødvendige dokumentasjonen og deretter er søknaden formelt innlevert og vil bli behandlet fortløpende.

Hvor lang behandlingstid behandlingen av søknaden har, er litt avhengig av på hvilket grunnlag du søker, og alt fra fire uker til tre måneder er helt normalt. Det er lang behandlingstid i enkelte saker grunnet stor pågang. Men det finnes unntak også for denne regelen, og dersom du befinner deg innen noen spesielle kategorier kan du gå foran i køen. De spesielle kriteriene du må befinne deg under da, er for eksempel livstruende og/eller akutt sykdom i nær familie som må dokumenteres med legeerklæring, eller dødsfall i nær familie må også må ha legeerklæring. Du må skrive et brev der du ber om å få gå foran i køen og laste dette opp i et skjema for innsending av dokument, og legg ved legeerklæringen. Om det må oversettes må det bli gjort av godkjente oversettere.

Hva skjer ved tap av jobb?

Dersom du har jobbet i Norge i minst ett år, kan du fortsette å bo i landet og søke jobber så lenge du vil. Men dette forutsetter at du ikke har sagt opp jobben selv og at du har registrert deg hos NAV som arbeidssøkende. Dersom du har oppholdt deg i Norge i mindre enn ett år, kan du fortsette å bo i Norge og å søke jobber i inntil seks måneder. Men dette forutsetter også at du ikke har sagt opp jobben selv, og at du har registrert deg som arbeidssøkende hos NAV. Skulle du komme i den situasjonen at du ikke kan jobbe på grunn av midlertidig uførhet grunnet sykdom eller ulykke, kan du fortsette å bo i Norge så lenge du vil.

Leave a Comment