Hvem kan jobbe i Norge?

Mange bransjer og virksomheter i Norge er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sine drifts- og aktivitetsbehov. Det er utvilsomt at arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet og norske virksomheter viktig kompetanse, og er helt sentrale for å dekke arbeidskraftsmangel i flere sektorer. Det antas at det er rundt 200 000 arbeidsinnvandrere i Norge, hvorav de fleste kommer fra EU-/EØS-området, men det finnes også muligheter for deg som kommer fra andre land og områder. Det foreligger dog et omfattende regelverk for arbeidsinnvandring og dokumentasjon, og det kan være krevende å skaffe seg oversikt over det hele. Nedenfor vil vi hjelpe deg et stykke på vei. Gjennom den offentlige institusjonen NAVs nettsider kan du skaffe deg en oversikt over ledige jobber, og søke på jobber hvis du finner noe av interesse.

  • Søk etter ledige jobber både på NAVs nettside og for eksempel Finn.no
  • Arbeidskraft fra utlandet er en viktig ressurs for Norge
  • Ta deg tid å sette deg inn i regelverket

Sjekk om du kan jobbe i Norge

Hvis du ønsker å komme til Norge for å arbeide, trenger du en oppholdstillatelse. Som regel må du skaffe deg en jobb først. Hvilken oppholdstillatelse du skal søke om, er avhengig av hvilken kompetanse du har og hvilken jobb du skal gjøre i Norge. Fra noen land så er det mulig å reise til Norge uten visum for å søke jobb. Hvis du er fra et visumpliktig land, kan du på bestemte vilkår få et spesielt jobbsøkervisum. Da kan du ikke begynne å arbeide før din søknad er ferdig behandlet i Norge, men du får altså lov til å reise til Norge for å søke etter arbeid. For å se hva som gjelder for deg og din nasjonalitet, er det lurt å sjekke nettsidene til UDI.

Dersom du lurer på om utdanningen din fra et annet land kan godkjennes i Norge, kan du få bistand hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT. Dette er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk fagskoleutdanning og høyere utdanning. NOKUT har ansvaret for å godkjenne og vurdere utenlandske fag og yrkesopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning for søkere, informere om utenlandsk utdanning og eventuelt godkjenne denne. For en konkret og offisiell vurdering, kan du kontakte NOKUT direkte, eller sende søknad gjennom deres nettsider. For å finne informasjon om hva som gjelder for din grad eller utdannelse, kan du gjøre et søk i NOKUTs landdatabase eller kontakte NOKUTs informasjonstjeneste på e-post, telefon eller møte personlig opp i Oslo.

Lønn

Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i noen tilfeller forhandlet fram avtaler mellom arbeidsgiver og fagforening, i form av for eksempel kollektivavtalen, som gjelder alle arbeidstakere. Dette betyr for eksempel at det skal være en minstelønn per arbeidstime i tillegg til andre goder som ferie og hviletid. Å betale ansatte mindre enn dette vil altså ikke være lov. At enkelte vilkår som minstenivå for lønn gjelder alle i en bransje, kalles for allmenngjøring og er et viktig verktøy mot sosial dumping og dårlige betingelser for utenlandske arbeidstakere, i og med at alle er omfattet. Allmenngjøring gjelder følgende bransjer: Bygg, renhold, overnatting, servering og catering, skips- og verftsindustrien, jordbruk og gartnerier, fiskeindustribedrifter, elektro, godstransport på vei samt persontransport med turbil.

I internasjonale sammenheng er Norge blant landene som i størst grad benytter helsepersonell utdannet i utlandet. Personer med utdanning fra utlandet, kan søke Helsedirektoratet om autorisasjon for å få jobbe i Norge. Helsedirektoratet opplyser om at for å få oppholdstillatelse for arbeid som faglært, må personer med helsefaglig utdannelse dokumentere autorisasjon (eller lisens). Når helsepersonell med utdanning fra denne landgruppen søker om autorisasjon, foretar Helsedirektoratet en jevngodhetsvurdering av hver enkelt søkers utdanning. Fra 2017 må alle leger, sykepleiere og andre som har utdannet seg i land utenfor EØS-området, gjennomføre kurs og eksamen i nasjonale fag og dokumentere norskkunnskaper (eventuelt svensk eller dansk) på B2-nivå, for å få autorisasjon i Norge. Leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter må ta eksamen i håndtering av legemidler. Leger, tannleger, sykepleiere og helsefagarbeidere må også gjennomføre en fagspesifikk praktisk, muntlig og skriftlig fagprøve.

Servicesentre

I de største byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim), samt i Kirkenes, finnes egne senter for utenlandske arbeidstakere. Du kan få informasjon på flere språk som litauisk, engelsk, russisk eller polsk i tillegg til norsk. Du kan også møte både Skatteetaten, Arbeidstilsynet, UDI og politiet på ett og samme sted. Hvis du er fra land utenfor EU/EØS og skal søke om oppholdstillatelse, må du bestille time via Søknadsportalen til UDI. Dette er den offisielle søknadsportalen for personer som ønsker å få norsk pass. Sørg også for å ha med deg nødvendig dokumentasjon. Mer om dette finner du på UDIs nettsider. Videre må du kontakte Skatteetaten for å få gyldig skattekort. Om du ikke har skattekort, skal arbeidsgiver trekke deg 50 % av inntekten din.

Leave a Comment