Godkjenning av utenlandsk utdanning

Dersom du har studert i utlandet og ønsker å jobbe i Norge, må du få godkjent utdanningen. Tanken er at utdanningen fra utlandet vurderes opp mot det norske systemet, som hvor mange poeng du tar, lengden på utdanningen og hva den tilsvarer i en norsk grad. Om du har dokumenter på et annet språk enn norsk, dansk eller engelsk, må disse oversettes. Ulike regler gjelder avhengig av fagfelt. Generelt er det strengere krav for å få helsefag godkjent enn andre fagretninger.

NOKUT er ansvarlig for å godkjenne utenlandsk utdanning i Norge. Noen yrker er lovregulerte. I dette tilfellet kreves en annen form for autorisasjon. De fleste yrker er ikke-regulerte og krever ingen spesiell godkjenning eller autorisasjon. Sjekk NOKUT sine hjemmesider, samt «Bransjelisten» om yrket krever godkjenning. Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver om han eller hun ønsker NOKUT-godkjennelse. Flere utdanninger fra nordiske land godkjennes automatisk av NOKUT, og du kan laste ned et dokument fra NOKUT som beviser dette.

Helsefag

Selv om du får støtte fra Lånekassen, gir ikke dette nødvendigvis autorisasjon til å jobbe som helsepersonell etter fullført utdanning. Autorisasjon gis fra Helsedirektoratet og søkes om etter endt utdanning. Det gis kun støtte til helsefaglige utdanninger som er autorisasjonspliktige i Norge. I EU/EØS-land er det fem harmoniserte provisjoner: lege, tannlege, sykepleier, jordmor, farmasøyt/provisorfarmasøyt. Tar du en av disse utdanningene, gis det mest sannsynlig autorisasjon. Ved en annen profesjon, vurderes utdanningens innhold, bredde og lengde opp mot tilsvarende grad i Norge.

Utdanning utenfor EU/EØS er betydelig mer komplisert. Lignende faktorer som ved ikke-harmoniserte utdanninger i EU/EØS-landene vurderes, men dokumentasjonskravene blir strengere og inkluderer utdypende fagplaner, ECTS/Credits, eventuelt hvert fags antall timer, opplysninger om praksisarbeid o.l. Det kreves også kurs om det norske helsesystemet, og eventuelt en fagprøve i medisinbruk. Husk å ta vare på all dokumentasjon fra utdanningen. Utdanningene for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere eksisterer ikke lenger i Norge. Om du er utdannet som dette, kan autorisasjonen konverteres til helsefagarbeider.

Samfunnsfaglige utdanninger

Den enkleste formen for godkjenning av utdanning er innen samfunnsfaglige og humanistiske retninger. Disse krever som oftest ikke NOKUT-godkjenning, og har mye færre dokumentasjonskrav enn andre studieretninger, om du f.eks. søker opptak til høyere utdanning i Norge. Derimot er det opp til hver enkelt arbeidsgiver å vurdere om den enkelte kandidaten er egnet for den aktuelle stillingen. Om kandidaten er i tvil, kan NOKUT vurdere den enkeltes utdanning fra utlandet opp mot den norske utdanningen.

Selv om du har stor valgfrihet med disse fagene, kan det selvsagt være lurt å vurdere i hvilken grad det du studerer i utlandet kan overføres til Norge. Noen land som England har f.eks. ettårige mastergrader, som utgjør ett år mindre enn i Norge. Du bør da vurdere hvilken grad dette kan påvirke arbeidsgivers oppfatning av utdanningen. Søker du deg inn på en master og har en bachelor fra utlandet, må du selv sørge for å dokumentere emner og poeng.

Realfag

Realfag er et annet felt med flere spesifikke krav for å kunne jobbe i Norge, men ikke like strengt som ved helsefag. Ingeniørutdanning krever en del tekniske fag for å bli sidestilt med den norske utdanningen. Det er også strenge krav til yrker som arkitekt. I enkelte tilfeller kan arbeidsgiver be om få en oversikt over utdanning fra lærestedet. Da tar du i så fall direkte kontakt med skolen for å få en oversikt over utdanningens innhold.

Opptak til realfag på universitetsnivå krever generell studiekompetanse, generelt et høyt snitt og spesifikke fag fra videregående. Du må på enkelte studieretninger i tillegg vedlegge en politiattest. Dersom du søker deg opp på masternivå og har en bachelor fra utlandet, bør du derfor passe på å ha nok poeng innenfor de ulike fagene. Fagskoleutdanninger fra utlandet godkjennes også gjennom NOKUT. Om du søker opptak til teknisk fagskole på masternivå, benyttes Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).

Lovregulerte yrker

Det finnes ca. 163 lovregulerte profesjoner i Norge. I tillegg til helsefag, inkluderer dette juss, maritime yrker, språk, trafikk, luftfart, natur og miljø, dyrehelse, dykker, brann, sikkerhet og beredskap, undervisning, kirker, telekommunikasjon, elektrofag, revisor, og eiendom. Hver søker må søke direkte til det enkelte autorisasjonskontor, som ofte er et direktorat. Generelt trenger du ikke søke generell godkjenning om du planlegger å jobbe innen et lovregulert yrke. Unntaket er om du har utdanning utenfor EU/EØS og skal bli lærer.

God planlegging er nøkkelen!

Det viktigste er kanskje å planlegge utdanningsløpet i størst mulig grad på forhånd for å gjøre det lettere å få autorisasjon i Norge. For utenlandske søkere som søker jobb i Norge, er ikke dette nødvendigvis mulig. Kanskje må du ta noen ekstra kurs i Norge, eller ekstra utdanning for å få graden godkjent. Godkjenning av helsefag (særlig utenfor EU/EØS) er helt klart mer utfordrende enn andre yrkesretninger, men ikke umulig. Generelt vil det bare kreve litt mer planlegging og mer dokumentasjon.

Leave a Comment