Faglig godkjenning

Høyere utdanning fra utlandet må i enkelte tilfeller gjennom en prosess for å bli faglig godkjent. Prosessen vurderer om utdanningen kan likestilles med et bestemt norsk fag, profesjonsutdanning eller en grad. Det krever at du leverer komplett dokumentasjon fra det tidligere studiet, med alt fra kursbeskrivelser til avhandlinger, og skjer kun ved enkelte læresteder. Det er også viktig at søknaden foregår ved en akkreditert institusjon der studietilbudet samsvarer så godt som mulig med det du har studert i utlandet.

Dette er en krevende prosess og må som sagt foregå ved et lærested som tilbyr utdanning som er så nærliggende som mulig i oppbygning den du har fra utlandet. Det er også opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å avgjøre om den utenlandske utdanningen tilfredsstiller spesifikke krav til dybde for faget eller for graden. Det vil si at selv om du har fullført utdanningen i utlandet, er det ikke sikkert den blir godkjent i Norge.

Når er det nødvendig med faglig godkjenning?

Det er ikke alltid nødvendig med faglig godkjenning, men det er nødvendig i de tilfellene hvor du ønsker opptak for å studere videre ved et norsk universitet eller høgskole, eller du er utdannet innen et yrke der det er krav til en fagspesifikk grad for å benytte seg av den tilhørende tittelen. Dette betyr at søknader om faglig godkjenning ofte foregår i forbindelse med en annen søknad, som resulterer i videre studier eller arbeid under en fagspesifikk tittel.

I tillegg til at lærestedet må ha et studietilbud som er så likt som mulig til det du har fullført i utlandet, må utdanningsinstitusjonen også være akkreditert. I Norge deler vi utdanningsinstitusjoner som er akkreditert for høyere utdanning inn i tre hovedkategorier: universiteter, høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Det er ulike regler for akkrediteringen til disse utdanningsinstitusjonene. Universitetene har rett til å opprette studietilbud på alle nivåer. Høgskolene og de vitenskapelige høgskolene har ulik selvakkrediteringsrett basert på hvilket nivå du søker.

Godkjenning kreves før du kan praktisere

For enkelte utdanninger i Norge er du nødt til å søke autorisasjon for å kunne praktisere etter fullført utdanning. Disse yrkene er lovregulerte og strekker seg over flere fagfelt. Det er godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt som vurderer om du får utdanningen din godkjent i Norge. Om du har utdanning fra innenfor EU/EØS-området, er det egne regler for å effektivisere denne prosessen. Søknader om autorisasjon eller godkjenning vil bli behandlet av myndighetene i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 2013/55/EU.

Vær oppmerksom på at det ikke bare er profesjonsutdanninger slik som lege eller advokat som krever godkjenning eller autorisasjon for at du skal kunne jobbe i Norge. En rekke yrkesretninger, slik som for eksempel dykker, fiskehelsebiolog, energimontør og feiersvenn går også under denne lovreguleringen. I de tilfellene der du ikke har utdanning fra EU/EØS-området, er du nødt til å søke om godkjenning direkte fra det kontoret som har ansvar for den yrkesretningen du søker om.

Regulerte yrker og bransjer

Er du utdannet innen bransjene nevnt under, er det mulighet for at du er nødt til å søke godkjenning for å få utdanningen godkjent i Norge. Dette vil gi tillatelse til å jobbe i valgt yrke i den norske staten, om det blir godkjent. Det er også lurt å huske på at ikke alle yrker i de ulike bransjene er regulerte yrker, så det er viktig å sjekke om valgt yrkesretning inngår før du begynner en eventuell søknadsprosess.

Dette er noen av yrkesretningene som krever godkjenning; brann, sikkerhet og beredskap, bygg og anlegg, dykker og sertifiseringsyrker, dyrehelse, eiendom, økonomi og finans, elektrofag, elektronisk kommunikasjonsnett, helseyrker, juridiske yrker, kirkelig arbeid, luftfart, maritime yrker, natur, miljø og vann, språk, sprengnings- og pyrotekniske yrker, trafikk, undervisning, forskning og barnehage-arbeid. I de tilfellene der yrkesretningen du har valgt er inkludert og du er nødt til å søke om godkjenning, er et god tips at de som har utdanning fra EU/EØS-området kan søke via Altinn.

Uregulerte yrker krever ikke godkjenning

Utenom de yrkene som omfattes av lovreguleringen, kreves det ikke en spesiell autorisasjon eller godkjenning for å begynne å jobbe. Dette gjelder også hvis du har universitetsutdanning eller fagutdanning. For uregulerte yrker er det i stor grad opp til arbeidsgiver å bestemme om utdanningen oppfyller kravene for å utføre oppgavene i stillingen. Det er anbefalt at du får oversatt dokumentasjon på fullført utdanning til norsk, dansk eller svensk. Ønsker du likevel å få utdanning godkjent, er det flere alternativer.

Flere alternativer til godkjenning

De tilfellene hvor det er ønskelig med godkjenning av utenlandsk utdanning, kan disse gruppene søke: De som vil ha høyere utenlandsk utdanning godkjent, for eksempel utdannelser som ikke er så kjent blant norske arbeidsgivere. Personer som har fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen og Tyskland. De som har gått på utenlandsk fagskole og har fag- eller svennebrev, eller en bachelor- eller mastergrad. De som ikke har generell studiekompetanse og ønsker å søke om opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Leave a Comment